Stichting RSP

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie is per 31 januari 2019 opgeheven.

Wij danken alle donateurs die in de afgelopen decennia het werk van de RSP mogelijk hebben gemaakt.

 

Jaarverslagen

Ieder jaar brengen wij een jaarverslag uit en doen deze toekomen aan onze vaste donateurs. U kunt deze hier ook downloaden.

Beleidsplan

Doelstelling (uit de statuten):

 • De stichting heeft ten doel het bevorderen van de pedagogie van Dr. Rudolf Steiner in het algemeen, zowel binnen als buiten Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • Het doel der stichting is niet gericht op het maken van winst.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • opbrengsten van belegde gelden;
 • subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Het vermogen wordt grotendeels liquide aangehouden op een bankrekening om beschikbaar te zijn voor de doelstellingen.

Uitgaande van bovenstaande doelstelling worden de aanvragen voor financiële ondersteuning beoordeeld; de uitgangspunten hierbij zijn:

 • projectsubsidie  ̶  géén exploitatiesubsidie;
 • de subsidieaanvraag moet in redelijke verhouding staan tot de financiële mogelijkheden van de stichting RSP;
 • de financiële ondersteuning kan niet met redelijke kans op succes elders worden aangevraagd;
 • het project moet passen binnen bovengenoemde doelstelling en gerelateerd zijn aan de vrijschoolpedagogie;
 • de doorlooptijd is bij voorkeur niet langer dan één jaar.

Aan de aanvragers wordt een vragenlijst voorgelegd.

Geld dat overblijft na opheffing van de stichting: Artikel 12 punt 6 van de statuten zegt: ‘een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk ter onderlinge gelijke verdeling worden afgedragen aan de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst in Den Haag, en zoveel meerdere gelijksoortige of vergelijkbare instellingen van algemeen maatschappelijk belang, als ter optimale besteding van het batig saldo door de liquidateuren wenselijk of noodzakelijk wordt geacht’. Het gaat hier om ANBI-instellingen die een met de onze vergelijkbare doelstelling hebben.

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt voor het bestuurswerk geen financiële vergoeding. Wel kunnen reiskosten en andere onkosten worden gedeclareerd, die met het werk voor de stichting samenhangen.
De administrateur krijgt voor zijn werk wel een vergoeding; voor de deskundige ondersteuning van het bestuurswerk is dit onontbeerlijk.

Registratie

Kamer van Koophandel-nummer: 41126061

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer luidt 94919 en is vermeld op de inschrijving van de Stichting bij de Kamer van Koophandel, tevens te vinden op het uittreksel uit het Handelsregister van de KvK.